Een toekomst vol mogelijkheden

Hier verzamelen wij dromen, plannen, ideeën en wensen voor Lelystad van en voor iedereen die betrokken is en zich betrokken voelt bij deze stad. Door te delen ontstaan verbindingen en inspireren we elkaar in de richting van een toekomst vol mogelijkheden om samen te werken en samen onze eigen toekomst vorm te geven.

Ik heb een droom
SVOL
Dromen voor Leystad
Terug naar home

Nieuws

Dit is de toekomst

Van het voortgezet onderwijs in Lelystad

 

De beste manier om de toekomst te voorspellen is door haar zelf te creëren.

 

De huidige situatie
Een samenleving die constant en steeds sneller ontwikkelt en waar voortdurend verbindingen worden gelegd, vraagt om een andere aanpak van het onderwijs. Ook het onderwijs zal zich snel moeten kunnen ontwikkelen en in verbinding moeten staan met alle onderdelen van de samenleving.
In de huidige situatie zijn deze doelstellingen moeilijk te realiseren.

 

Het verspreiden van het totale aantal leerlingen over drie brede scholengemeenschappen heeft als gevolg dat het huidige voortgezet onderwijs:
– niet in staat is een relevant keuze-aanbod te realiseren,
– een beperkt aantal vmbo-afdelingen kan aanbieden,
– combinatieklassen moet inrichten die onderwijskundig ongewenst zijn, omdat sommige groepen te klein zijn,
– aan docenten weinig ruimte kan bieden om echte onderwijsontwikkelingen vorm te geven,
– weinig innovatief wordt vormgegeven,
– door wisselende aantallen leerlingen per leerweg (als gevolg van de concurrentie van de scholen) is de continuïteit van het aanbod in het geding,
– slecht in staat is duurzame samenwerkingen aan te gaan met partners in de regio, omdat deze partners nu samen moeten werken met drie verschillende scholen,
– een kwaliteit levert die onder druk staat en wisselend is.

 

Daar komt nog bij dat er praktische bezwaren zijn aan de huidige structuur:

– De verouderde gebouwen hebben te maken met veel onderhoud en een overcapaciteit, zodat er relatief veel geld wordt uitgegeven aan huisvesting,
– De inzet van de financiële middelen is weinig efficiënt door versnippering. Dit leidt tot een krappe budgettering voor het onderwijs.

 

Kortom: tijd om alles kritisch tegen het licht te houden en na te denken over een manier om het onderwijs te verbeteren en klaar te maken voor de toekomst.

 

Het plan voor de toekomst

Om leerlingen goed onderwijs te bieden en tegelijk met een breed aanbod van relevante keuzes te bieden is het de bedoeling om uiterlijk in augustus 2018 te starten met twee onderwijsclusters: een cluster vmbo en een cluster havo/vwo.

Een cluster is in dit geval een plek waar verschillend onderwijsaanbod te vinden is.
Binnen deze clusters kiezen leerlingen (en hun ouders) voor een type onderwijs of een richting die het beste past.
Kleinschaligheid en veiligheid staan bij beide clusters voorop. Dit heeft natuurlijk zijn weerslag op de inrichting en vormgeving van de clusters.
Belangrijke uitgangspunten zullen zijn:

 

  • Beide clusters zullen in sterke verbinding moeten staan met de eigen regio door duurzame samenwerkingen aan te gaan met primair- en vervolgonderwijs, het bedrijfsleven, culturele organisaties, zorg- en welzijnsorganisaties, de gemeente etc.,
  • Beide clusters moeten volop ruimte bieden voor innovatie en ontwikkeling voor iedereen die onderdeel uitmaakt van de organisatie,
  • Er moeten goede mogelijkheden gecreëerd worden voor doorlopende leerlijnen binnen de scholen, tussen de scholen en met het vervolgonderwijs. Een voorbeeld hiervan is goede mogelijkheden creëren voor leerlingen in het vmbo-tl om door te stromen naar het havo/vwo-cluster,
  • Meer keuzes voor leerlingen maken het mogelijk om het onderwijs beter aan te laten sluiten op de mogelijkheden en talenten van de individuele leerling,
  • De scholen vormen een veilige en prettige leeromgeving en zijn goed geoutilleerd.

 

Lees hier de volledige notitie uit september 2014: Contouren voor een toekomstbestendig en uitdagend voortgezet onderwijs in Lelystad

 

De huidige stand van zaken

De keuze voor twee onderwijsclusters heeft de instemming van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van de SVOL.
Medewerkers, leerlingen en ouders werkten in drie werkgroepen (vmbo, havo/vwo en identiteit) aan een verdere invulling. Dit heeft geleid tot een advies aan de bestuurder met betrekking tot een pedagogisch/didactisch ontwerp van de twee onderwijsclusters en het vormgeven aan het begrip identiteit binnen de twee clusters.

 

Alle drie de adviesnota’s zijn door bestuurder en directieraad overgenomen en als voorgenomen besluit gepresenteerd aan de betrokkenen.

 

De volledige adviesnota’s zijn hier in te zien.

 

Een korte animatie over de plannen is hier te bekijken.